HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

DỰ ÁN CM - I

Địa điểm

: Vientiane, Lào

Chủ đầu tư

: Công ty CM - I

Nhà thầu

: Comin Lao

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MDB

 

* Cung cấp tủ phân phối

Năm 

 : 2014

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án