HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

HLB

 

 

Địa điểm

: PhnomPenh - Cambodia

Nhà thầu

: FUJI FURUKAWA E&C (CAMBODIA)

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp tủ tụ bù

Thời gian

: 2013

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án