HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

NBC - Campuchia

 

Địa điểm

: Phnom Penh - Campuchia

Chủ đầu tư

: NBC - CAMBODIA

Nhà thầu

: Comin Khmere

 

: CEMP Engineering

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MCC

 

* Cung cấp tủ LV-MSB

 

* Cung cấp tủ DBs 

 

* Cung cấp tủ CP 

Năm

: 2012

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án