HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

IBIS Hotel - Lào

 

Địa điểm

: Vientiane, Lào

Chủ đầu tư

: IBIS HOTEL

Nhà thầu

: Comin Khmere Co., Ltd

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ DB

Thời gian

: 2012

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án