HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Sân bay Siem Reap

  

Địa điểm

: Sân bay Siem Reap, Campuchia  

Nhà thầu

: Comin Khmere Co., Ltd

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp máng cáp và phụ kiện

Năm

: 2012

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án